RODO

Informacja o ochronie danych osobowych

Centrum Medyczne AMED przetwarza dane osobowe pacjentów w oparciu o przepisy:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Medyczne AMED , ul. Węgierska 10e, 73-110 Stargard, NIP: 8542099476, e-mail:agamed444@gmail.com, tel. 915768301
  Wszystkie osoby przetwarzające dane pacjentów, posiadają upoważnienia do przetwarzania danych wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz są obowiązane do zachowania tajemnicy.
 2. Zbierane dane osobowe pacjentów, przetwarzane są w celu:
  1. udzielania świadczeń zdrowotnych (opieki zdrowotnej) oraz świadczenia innych usług medycznych w szczególności związanych z prowadzonymi badaniami klinicznymi, umowami sprawowania opieki zdrowotnej. Dane osobowe są wykorzystywane do prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, jak również wystawiania faktur i prowadzenia niezbędnych statystyk i sprawozdawczości.
   Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. c RODO, w zw. Z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 6 ust. 1 lit. d RODO w przypadku w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, art.9 ust. 2 lit. c i h RODO – w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii. Ponadto w sytuacji , gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego ze względu na swą specyfikę regulowane jest szczegółowo przepisami innych aktów prawnych, zastosowanie znajdą również odpowiednio właściwe przepisy szczegółowe, zawarte m.in. w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, ustawie o służbie medycyny pracy, ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawie o publicznej służbie krwi.
  2. komunikacja przy realizowaniu usług medycznych, aby zapewnić wyższą jakość świadczenia, np. smsy z przypomnieniem terminu wizyty.
   Podstawa prawna przetwarzania: zgoda pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   przedstawienie informacji dotyczącej usług oferowanych przez Centrum Medyczne AMED z siedzibą w Warszawie, kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub SMS/MMS.
   Podstawa prawna przetwarzania: zgoda pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   Zgodnie z obowiązującymi przepisami podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia świadczeń z uwagi na obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej. W przypadku odmowy podania danych, Centrum Medyczne AMED nie może realizować usługi medycznej.
 3. Zakres danych zbieranych do udzielania świadczeń to: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL (data i miejsce urodzenia), nr dokumentu tożsamości, adres, a także nr telefonu, adres e-mail do celów kontaktowych. Podczas wizyt lekarskich, przedlekarskich i pielęgniarskich, zbierane są dane szczególnej kategorii dotyczące zdrowia naszych pacjentów – oznaczające dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie zdrowia pacjenta, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
 4. Dane osobowe, w tym dane dotyczące stanu zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej mogą być przekazywane/udostępniane zgodnie z prawem podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 
 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 • komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 • osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
 • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia; 12) członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań)
 1. Pacjent ma prawo do dostępu do swoich danych, a także sprostowania lub usunięcia (po upływie terminu wskazanego w przepisach prawa) oraz wniesienia sprzeciwu, a także przeniesienia danych (o ile przepis prawa na to wskazuje). Pacjent ma prawo do otrzymania informacji (w sposób zrozumiały i w powszechnym formacie) jakie dane osobowe przekazał do Centrum Medycznego AMED.
 2. Centrum Medyczne AMED korzysta z usług podwykonawczych innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub pomocniczą w zakresie opieki zdrowotnej, co wiąże się z ujawnieniem danych pacjentów tym podmiotom. Nasi podwykonawcy obowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zachowania tajemnicy powierzonych danych.
 3. Centrum Medyczne AMED przechowuje dane pacjentów zgodnie z terminami określonymi w prawie tj.: Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
  – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  -2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 1. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych. Dane osobowe pacjentów mogą podlegać profilowaniu. Administrator za zgodą pacjenta może przekazywać zanonimizowane/w sposób uniemożlwiający identyfikację pacjenta/ dane osobowe do państwa trzeciego.
 2. Pacjent ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych CM AMED: tel. 915768301, e-mail: agamed444@gmail.com
 

Szanowny Pacjencie,

Podanie numeru telefonu albo adresu poczty elektronicznej, ułatwia nam kontakt ze sobą i upoważnia Przychodnię do wykorzystania tych środków komunikacji np. w celu:

 • dowiedzenia się o stanie zdrowia po zabiegu,
 • przypomnienia o wizycie,
 • odwołania wizyty,
 • przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości),

Taki kontakt nie jest wg obowiązujących przepisów prawa traktowany jako marketing usług i nie wymaga zgody pacjenta.

Budynki przychodni są monitorowane. Monitoringiem nie są objęte gabinety, pomieszczenia socjalne, toalety.

Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym:

 • podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora;
 • zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące;
 • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych